||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 210/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 17 Listopada 2016 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA III USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  210 / 2016

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  17  listopada  2016 r.

           w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446)  w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2, 37 ust. 1, 39 ust. 1 i 2, 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777 z 2016 r. poz. 65) oraz Uchwały Nr XVI/72/2016 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 31  marca 2016  roku zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam  III  (trzeciego)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

                                                                                                                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                                                        Nr 210 /2016  z dnia 17 listopada 2016 r

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65)  oraz §3 i  §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

o g ł a s z a III

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 10  czerwca  2016  roku.

L.p.

Miejscowość
położenie

Nr
działki

Pow.
(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

Forma oddania

Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

 

Miodary

 

 

57/1

 

 

6.4600

 

OP1U/000   
66185/0

Działka
niezabudowana, z 
dostępem do drogi.  
B/AG – tereny aktywizacji 
gospodarczej
Nieruchomość bez obciążeń i  zobowiązań.

 

Sprzedaż - przetarg   
nieograniczony

 

380000.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.
Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu  774196170 wew. 17.    
Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2016 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 19.12.2016 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.