||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i ...


 

RIM.7021.61.2016.MH                             

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

  Świerczów, dnia 16.11.2016 r.

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
(nazwa i adres zamawiającego)

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

l. Zapytanie cenowe:

l.1.Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia ofert na:„Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2017”, tj.  od 02.01.2017r. do 23.06.2017r.

l.2. Przedmiot zamówienia : „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2017”, tj.  od 02.01.2017r. do 23.06.2017r.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi około 145 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia:od 02.01.2017r. do 23.06.2017r.

l.4. Okres gwarancji: ………-…………………………………………    

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pokoju nr 2,

do dnia 08.12.2016r. do godz. 1000.

l.6. Termin otwarcia ofert:08.12.2016r.o godz.1000,w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka,Michał Hnat.

 

Sporządził/a:     Michał Hnat                                                                                16.11.2016, Andrzej Gosławski

(data i podpis Kierownika jednostki)

DOCFormularz oferenta.doc
PDFZałącznik do zapytania cenowego.pdf