||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 206/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 8 LISTOPADA 2016 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA III USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIERCZÓW.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  206 / 2016

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  08 listopada  2016 r.

           W sprawie: ogłoszenia III (trzeciego)  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446)  w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2, 37 ust. 1, 39 ust. 1 i 2, 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777 z 2016 r. poz. 65) oraz Uchwały Nr XVI/72/2016 Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 31  marca 2016  roku zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

   Nr  206 /2016  z dnia 08 listopada 2016 r

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65)  oraz §3 i §6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a  III

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 10  czerwca  2016 roku.

 

 

 

L.p.

 

Miejscowość
położenie

 

Nr
działki


Pow.
(ha)

KW

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie nieruchomości

Forma oddania

Cena
nieruchomości
netto

 

1.


Dąbrowa


614


1.1563 

 

OP1U/000
56052/6

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.  
C/R/L – teren dolesień
Nieruchomość bez obciążeń i   zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg   
nieograniczony

25000.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT. Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu 774196170 wew. 17.  Przetarg odbędzie się w dniu  12.12.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 08.12.2016r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Uwaga

W przetargu może  uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).  PrzedłożyKomisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.