||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY dot. zadania pn. Dostawy energii elektrycznej w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.


               Świerczów, 26.07.2016r.

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów                                           

RIM.7021.44.2016.MH

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty na świadczenie Dostawy energii elektrycznej w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.

1. Zamawiający  Gmina Świerczów  reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r. do punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia

3.Termin realizacji zamówienia  01.09.2016 do 31.12.2016

4. Kryterium oceny ofert jest:

 Cena  – waga 100%

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:

1) wzór wniosku o zmianę sprzedawcy;

2) wzór pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w zakresie:

 1. złożenia dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron,
 2. doprowadzenia do zawarcia przez Mocodawcę z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  
  o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
 3. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej pomiędzy Mocodawcą a Pełnomocnikiem umowy sprzedaży energii elektrycznej lub jej kontynuacji,
 4. reprezentowania przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD),
  w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy,
 5. dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, związanych
  z czynnościami, o których mowa w punktach 1 - 4 powyżej oraz upoważnia do pozyskiwania wszelkich danych pomiarowych dotyczących wszystkich  PPE mocodawcy objętych umową.

​6. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis ”Oferta na dostawę energii elektrycznej od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.”

7. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 pok.2, pocztą, pocztą elektroniczną na adres ug_rolnictwo@swierczow.pl lub faksem pod nr 774196179 wew.22

Dopuszczalne jest przesłanie oferty drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu.

Ofertę złożyć należy do dnia 02.08.2016r  godz.12oo

Dopuszcza się unieważnienie postępowania w każdym czasie, w szczególności gdy realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

DOCFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.doc 
7ZPunkty poboru energi.7z
 

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Irena Łytka