||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn „Przebudowa drogi gminnej nr 101713O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul.Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101710 O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Lipowa ...

Świerczów, dnia 20.07.2016 r.

RIM.271.4.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.   „Przebudowa drogi gminnej  nr 101713O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul.Ludowa na długości 325m  oraz drogi gminnej nr 101710 O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Lipowa na długości 942,5m   w miejscowości Biestrzykowice”   jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 2

        Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe

„Larix” Sp. z o. o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 90%” otrzymała 90 pkt , w kryterium gwarancja i rękojmia 10  pkt ,Razem otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena: 546 786,46 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 46/100)  

 Ponadto zostały złożone następujące oferty nr:

  1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów ul. Grabińska 8

Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 82,64 pkt , kryterium - gwarancja i rękojmia – 10 pkt .Razem  92,64 pkt

3.Usługi Transportowe Melioracyjne Roboty Ziemne

   Marianna Wójcik ul. Koszyka 13/2 45-720 Opole

 Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 53,37 pkt , kryterium - gwarancja i rękojmia – 10 pkt .Razem  63,37 pkt

4.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o. o.

   49-300 Brzeg  ul. Oławska 26a

 Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 79,97 pkt , kryterium - gwarancja i rękojmia – 10 pkt .Razem  89,97 pkt

5. STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o.

    Wysoka ul. Lipowa 5a 52-200 Wrocław

   Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 55,06 pkt , kryterium - gwarancja i rękojmia – 10 pkt .Razem  65,06 pkt

6. „ELEKROMEX” Sp. z o. o. 63-600 Kępno  ul. Broniewskiego 16

  Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 61,52 pkt , kryterium - gwarancja i rękojmia – 10 pkt .Razem  71,52 pkt

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski