||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapytanie cenowe dotyczy zadania pn.:„Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ...


RIM.7021.42.2016.MH

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

                                                                                                Świerczów, 14.07.2016r.

Gmina Świerczów

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia ofert na:„Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2016” tj.od 01.września 2016r. do 24 grudnia2016r.

.l.2. Przedmiot zamówienia : „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2016” tj.od 01.września 2016r. do 24 grudnia2016r.

.           Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi około 145 km.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia:01.09.2016r. - 24.12.2016r.

l.4. Okres gwarancji: ………-…………………………………………    

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczóww pokojunr 2, do dnia 04.08.2016r. do godz. 1000.

l.6. Termin otwarcia ofert:04.08.2016r. o godz.1000,w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka,Michał Hnat.

Sporządził/a:     Michał Hnat.

DOCFormularz oferenta.doc

PDFHarmonogram dowozów i odwozów.pdf 

 

14.07.2016, Andrzej Gosławski

  (data i podpis Kierownika jednostki)