||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zapytanie cenowe dotyczy zadania pn. :„Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ...

 
RIM.7021.41.2016.MH

Załącznik Nr 3
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

                                                                                                Świerczów, 12.07.2016r.

 

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający – Gmina Świerczów, reprezentowana przez Andrzeja Gosławskiego - Wójta Gminy Świerczów, zaprasza do złożenia ofert na:Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy  i  Zespołu Szkół im.  A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.”  

l.2. Przedmiot zamówienia : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy  i  Zespołu Szkół im.  A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.”

Do przewozu należy zabezpieczyć oznakowany autobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Autobus musi posiadać podnośnik lub najazd umożliwiający wjazd wózka inwalidzkiego do autobusu oraz zabezpieczenie przed przemieszczaniem wózka z pasażerem w czasie transportu (pasy) oraz osobę sprawującą stałą opiekę nad dowożonymi osobami do czasu przekazania ich opiekunowi świetlicy. UWAGA ! ( kierowca w czasie przewozu nie jest opiekunem dzieci)

Przewiduje się 8 osób do przewozu (w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim).

            Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do udostępnienia zamawiającemu autobusu, który będzie wykonywał usługi celem sprawdzenia wyposażenia w urządzenia do przewozu osób niepełnosprawnych.

            Przewidywalna dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci niepełnosprawne wynosi około 100 km ( ostateczna ilość kilometrów zostanie ustalona na podstawie objazdutrasy po rozpoczęciu przewozów).

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

l.3. Termin realizacji zamówienia:01.09.2016r. - 30.06.2017r.

l.4. Okres gwarancji: ………-…………………………………………                            

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy,  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczóww pokojunr 2, do dnia 04.08.2016r. do godz. 1015.

l.6. Termin otwarcia ofert:04.08.2016r. o godz.1015,w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Irena Łytka,Michał Hnat.

Sporządził:     Michał Hnat.

DOCFormularz oferenta.doc
 

14.07.2016, Andrzej Gosławski