||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 101713O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul.Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101710 O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Lipowa na długości 942,5m w Bieistrzykowicach

 
Świerczów, 30.06.2016r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

             „Przebudowa drogi gminnej  nr 101713O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul.Ludowa na długości 325m  oraz drogi gminnej nr 101710 O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Lipowa na długości 942,5m   w miejscowości Biestrzykowice”.               

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:45233142-6,45233140-2,45110000-1,

45111220-6,45111300-1,45112100-6,45220000-5,45233223-8

Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty drogowe, Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych, roboty ziemne, Roboty w zakresie usuwania gruzu, Roboty rozbiórkowe, Roboty w zakresie kopania rowów ,Roboty inżynieryjne i budowlane, Wymiana nawierzchni drogowych.

Przedmiotem  zamówienia jest realizacja zadania pn.

           „Przebudowa drogi gminnej  nr 101713O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Ludowa na długości 325m  oraz drogi gminnej nr 101710 O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Lipowa na długości 942,5m   w miejscowości Biestrzykowice”.               

  Zakres prac obejmuje:

- roboty pomiarowe ,roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, poszerzenie jezdni w granicach pasa drogowego w miejscach ,w których przewiduje się wykonanie mijanek.

-wykonanie podbudowy kruszywem łamanym
-wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego
- ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej
-ułożenie warstwy ścieralnej

Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonym projekcie budowlanym i  przedmiarze robót.

     W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa  dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając BHP, stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania :

- harmonogramu rzeczowo- finansowego
- projektu organizacji ruchu ( zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym w Namysłowie) w tym ustawienia i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót.
- pomiaru  powykonawczego
- kosztorysu  powykonawczego ( różnicowego)

Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres min.3 lat licząc od daty protokołu odbioru robót. Oferent może dokonać wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem sprawdzenia zakresu robót.

7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 15.11.2016 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

11.1Informacja na temat wadium:

11.2  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy  złotych 00/100).

                        11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu  sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu  sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca, musi złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:- kierownika budowy z wymaganymi  uprawnieniami oraz złoży oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu  sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.4.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach  finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku,jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

11.4.2 Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

11.4.3 W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia  Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w pkt. 6  siwz.

11.4.4 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych ( przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów     wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia.

11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

11.5.1 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej

11.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów,  warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy oraz każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. Art.24 ustawy Pzp.każdy  Wykonawca winien złożyć oświadczenia i dokumenty  wymienione w wierszu 2, 3, 5 , 6 i 7 pkt.6 siwz Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art.22 ust.1 ustawy Pzp. składa i podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie..

11.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w wierszu 3, 5 , 6  pkt.6 siwz składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamiast aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego   i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

11.8 Dokument, wymieniony w wierszu 3 pkt.6 siwz powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty wymienione w wierszu 5, 6 pkt.6 siwz powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.9 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 11.7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed  notariuszem.

11.10 Przepis pkt 11.8 stosuje się odpowiednio.

11.11 W przypadku wątpliwości  co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena       –   90

2.  Gwarancja i rękojmia – 10

Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 18.07.2016 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

19. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

20. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

21. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

22. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia – nie dotyczy

23. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 01.07.2016 r.

24. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Tak

Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski

 

DOCSpecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.doc 
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc 
DOCOświadczenia.doc 
DOCFormularz oferty.doc 
DOCUmowa.doc

PDFPrzedmiar-ul. Lipowa i Ludowa.pdf

Projekt techniczny

PDFPrzekroje konstrukcyjne.pdf
DOCOpis techniczny.doc
PDFOkładka - do projektu.pdf
PDFNIWELETA 2 -ul. Lipowa.pdf
PDFNIWELETA 1 -ul. Ludowa.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFPlan Zagospodarowania Terenu.pdf