||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 150/2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr150/ 2016

Wójta Gminy Świerczów

z dnia  10  czerwca   2016 roku

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Uchwały  NR  XII/47/2015Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 21 października  2015  roku.

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

L.p.

 

 Obręb
ewidencyjny,
miejscowość

 

 Nr
działki

 

 Pow.
(ha)

 

 Księga
Wieczysta

Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości

Forma
oddania

 

 Cena
nieruchomości
netto

 

1.

 

Starościn

 

 

238

 

 

 

 

0.2500

 

 

OP1U/000

43515/6

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.  A/MR – tereny zabudowy
zagrodowej
mieszkaniowej

ednorodzinnej
Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg
nieograniczony

 

33000.00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  i  2  do dnia  25.07.2016 r.

Art. 34. 1.  W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek o nabycie przed upływem  terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski