||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 czerwca 2016 r. W sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 149 / 2016

       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia  10 czerwca  2016 r.

           W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących  własność gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) w związku z art. 25 i 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Uchwały Nr    XII/47/2015Rady Gminy w  Świerczowie z dnia 21 października  2015  rokuzarządza się co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, będącą własnością gminy   

Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 149 /2016  z dnia  10 czerwca 2016 r

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów podanej do publicznej wiadomości dnia 17  marca  2016 roku.

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie, zobowiązanie
nieruchomości

 

Forma oddania

 

Cena nieruchomości
netto

 

1.

 

 

   Gola

 

 

172/2

 

 

1.0900

 

 

 

OP1U/000   

52526/2

 

 

Działka niezabudowana, z dostępem do drogi.  B/R - tereny użytków rolnych,Nieruchomość bez obciążeń i   zobowiązań.

Sprzedaż - przetarg   nieograniczony

37600.00 zł

 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty szacunkowo geodezyjne, planistyczne , VAT.

Dane teleadresowe pod, którymi można uzyskać informacje dotyczące przetargu774196170wew. 17.    

Przetarg odbędzie się w dniu  19.07.2016r.  o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 15.07.2016r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Uwaga

W przetargu może  uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).  PrzedłożyKomisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.