||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Świerczowie

21 maja 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Miejscu, odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Świerczowie, w którym uczestniczyli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych   w 6-ciu jednostkach OSP.                                                                                                                                                                       
Swoją obecnością Zjazd zaszczycili: Andrzej Michta Starosta Namysłowski, Andrzej Gosławski – Wójt Gminy Świerczów (delegat na Zjazd), Adam Janas – Przewodniczący Rady Gminy w Świerczowie (delegat OSP), Krzysztof Gacek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, Irena Łytka – Sekretarz Gminy, Irena Adamowicz – Skarbnik Gminy Świerczów oraz członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi, prezesi ościennych Oddziałów Gminnych i przedstawiciele firm współpracujących z naszymi jednostkami OSP.                                                                                                                              
Odbywający się co pięć lat Zjazd Oddziału Gminnego, skupiający w swoich szeregach około 380 członków, pozytywnie zaopiniował przedstawione przez ustępujący Zarząd sprawozdanie, które pokazało, że Ochotnicze Straże Pożarne są jedną z nielicznych organizacji skutecznie realizujących zadania, nie tylko na niwie ochrony przeciwpożarowej, ale również na rzecz lokalnego środowiska. Nowością było przedstawienie sprawozdania w formie multimedialnej. Nasi strażacy są wszędzie tam gdzie ich potrzebują, mają duże zaufanie wśród mieszkańców, z innymi aktywnymi działaczami współtworzą współczesny wizerunek naszych wsi.

W okresie 2011-2015 nasze jednostki aktywnie  uczestniczyły w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, wyjeżdżały do różnych zdarzeń 485 razy, w tym do pożarów 240 razy i 245 razy do miejscowych zagrożeń, do których zadysponowano łącznie 2719 ratowników OSP. Przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, przeszkolono 142 strażaków w tym: szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP – 60 osób, szkolenia uzupełniającego strażaków ratowników OSP – 20 osób, szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego – 38 osób, szkolenia Dowódców OSP – 13 osób, szkolenia kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego – 11 osób. Dodatkowo przeprowadzono szkolenie z zakresu bhp strażaków ratowników uczestniczących w akcjach ratowniczych dla 78 osób. Oprócz działań ratowniczych i szkoleniowych, strażacy wykazali się niezwykłą aktywnością w zakresie prac społecznie – użytecznych. Wykonali przy swoich obiektach i na rzecz swoich miejscowości prace o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Pozyskali 3 średnie i 2 lekkie samochody pożarnicze , wyremontowali 2 strażnice. W roku 2014 oddano do użytku przebudowaną remizę OSP Starościn Od lat nasi strażacy wygrywają zawody sportowo – pożarnicze powiatu namysłowskiego, zajmując czołowe miejsca w województwie opolskim. Zrealizowali projekt z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, uczestniczyli w programie Centa Kształcenia „Wioska internetowa – szkolenie na odległość na obszarach wiejskich”. Nasza młodzież uczestniczy od kilku lat w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wykazując się z roku na rok coraz to większym zasobem wiedzy i  umiejętnościami. Wygrywają eliminacje gminne i powiatowe. Największym sukcesem jest udział ucznia Publicznego Gimnazjum w Świerczowie w finale XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w roku 2011. Nasi członkowie zanotowali też sukcesy na szczeblu powiatowym w grupie szkól ponadgimnazjalych

Zjazd Oddziału wybrał 17-osobowy  Zarząd. Prezesem został druh Henryk Seruga, wiceprezesami: Agnieszka Szewczyk i Zdzisław Sitek, Komendantem Gminnym  Edward Rykała, Sekretarzem Tadeusz Bezwerchny, Skarbnikiem Ryszard Karmelita, członkami Prezydium druhowie: Tomasz Piechura i ks. Krzysztof Szczeciński, który jest Kapelanem Strażaków, członkami Zarządu zostali: Bogusław Baj, Andrzej Gosławski, Mirosław Groblica, Wojciech Janas, Marek Mielczarek, Adrian Paluch, Mateusz Szymański, Tomasz Wójtowicz i Roman Żołnowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Rozwadowski– Przewodniczący, Marcin Pławecki – Wiceprzewodniczący, Szczepan Rębilas – Sekretarz. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego w Namysłowie wybrani zostali: Andrzej Gosławski, Andrzej Groblica, Arkadiusz Grzybek i Damian Szymański. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali druhowie: Henryk Seruga, Zdzisław Sitek i Agnieszka Szewczyk.

Zjazd Oddziału przyjął Uchwałę Programową na lata 2016-2020 określającą kierunki działania na najbliższą pięcioletnią kadencję. Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes wyraził podziękowanie wszystkim członkom i działaczom OSP za realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo oraz rozwijanie społecznych inicjatyw dla dobra swojego środowiska. Przyjaciołom i sympatykom ruch ochotniczego pożarnictwa za wszelką pomoc. Władzom samorządowym za codzienną współpracę, wspólne rozwiązywanie problemów i pomoc w zapewnieniu warunków dla funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. /T.Bezwerchny/