||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

ZAPYTANIE CENOWE DOT. ZADANIA PN. „BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĄKOWICACH"

                                                                                                           Załącznik Nr 3

RIM.6740.1.2015.MW                                                                                                     do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczow

                                                                                 

                                                                                                                Świerczów,12-06-2015

Gmina Świerczów

Ul. Brzeska 48

46 -112 Świerczów

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

I. ZAPYTANIE CENOWE:

I.1. Zamawiający:

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Pana    mgr Andrzeja Gosławskiego, NIP 7521359210, REGON 531412757,

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie inwestycji pod nazwą:

     „BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNEdla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach zlokalizowanej przy ul.Szkolnej 6, na dz. nr 252/2, obręb ewidencyjny Bąkowice, gmina Świerczów

I.2. Opis przedmiotu zamówienia:  „BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE”.

      Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej Ø200 PCV o długości około 97 m. Odcinek instalacji wychodzącej z szatni przy Orliku należy przebudować, a  instalację  na odcinku kanału zlokalizowanym powyżej głębokości min.80cm należy zabezpieczyć przed zamarzaniem;

- wykonanie studzienek rewizyjnych z kinetą zbiorczą i włazami żeliwnymi;

- zabudowę studni rewizyjnych Ø400;

- zakup, dostawę i montaż kompletnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne o pojemności 24m3 (2 x 12m3), z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym pomiędzy zbiornikami.

 Do zapytania cenowego załączamy projekt, opis techniczny oraz przedmiar robót.

I.3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 17.07.2015.

I.4. Okres gwarancji – wymagany: 3 lata.                         

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie, pok. nr2 - sekretariat, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  do dnia  25.06.2015, do godz. 10.00.  

     Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem    

     jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

                         OFERTA – „BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĄKOWICACH.

                                   NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº  dnia 25.06.2015 r.

 

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 2), dnia 25.06.2015, godz.10.00.

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Magdalena Wyrwa,  Michał Hnat, tel. 77/419-61-79.

 

Sporządził/a:     

Magdalena Wyrwa                                                                  
                                                                                                          12.06.2015, Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                                             Andrzej Gosławski

DOCFormularz oferenta.doc 
PDFPrzedmiar- szambo Bąkowice.pdf 
PDFProfil.pdf 
PDFBąkowice_szkola_opis.pdf 
PDFBąkowice szkola - mapa do celów projektowych.pdf