||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Wykaz rejestrów

- rejestr uchwał Rady Gminy
- rejestr zarządzeń Wójta Gminy
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr numeracji budynków
- rejestr umów
- publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr pism przychodzących
- rejestr aktów urodzenia
- rejestr aktów małżeństw
- rejestr aktów zgonu
- rejestr zarządzeń Wójta Gminy
- rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
- rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
- rejestr dziennych opiekunów, z którymi Wójt gminy Świerczów zawarł umowę