||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Wykaz rejestrów

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Rejestr pism przychodzących

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr zarządzeń Wójta

Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień

Rejestr uchwał Rady Gminy

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr instytucji kultury

Rejestr osób objętych rejestracją

Rejestr aktów stanu cywilnego

Rejestr ostatniej woli spadkodawcy

Rejestr wyborców

Rejestr zamówień publicznych

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestr wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania

Rejestr nieruchomości stanowiących majątek Gminy Świerczów

Rejestr wydanych decyzji środowiskowych

Rejestr dróg gminnych

Rejestr obiektów mostowych położnych w drogach gminnych

Rejestr wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego

Rejestr Gminnej ewidencji zabytków

Rejestr psów rasy niebezpiecznej

Rejestr wydanych decyzji zezwalających na wycięcie drzew i krzewów

Rejestr umorzeń i ulg podatkowych

Rejestr zaświadczeń

Rejestr wymiaru

Rejestr przypisów i odpisów Rejestr not księgowych

Rejestr umów