||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz.nr 230,231


Świerczów, 23.09.2014r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz.nr 230,231

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,

ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,

tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

              „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz.nr 230,231”

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl

4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:451110000-8,45231000-5,45233000-9,

Roboty  w zakresie burzenia, roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  wykonywania nawierzchni autostrad ,dróg.

Przedmiotem  zamówienia jest realizacja zadania pn. . „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz.nr 230,231” Zakres prac obejmuje roboty pomiarowe ,roboty ziemne, wykonanie ścinki pobocza ,poszerzenie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej o 1m ,remont istniejącej nawierzchni ,ułożenie geosynetyku, oczyszczenie i skropienie istniejącej  nawierzchni bitumicznej, ułożenie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16  grubości 4 cm.

Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonym projekcie budowlanym i  przedmiarze robót. W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa  dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając BHP,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.

Na roboty jw. wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc od daty protokołu odbioru robót. Oferent może dokonać wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem sprawdzenia zakresu robót.

7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:do dnia 15.11.2014 r.

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

11.1Informacja na temat wadium:

11.2  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysięce  złotych 00/100).    

                       11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca, musi złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:- kierownika budowy z wymaganymi  uprawnieniami.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

11.4.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach  finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

11.4.2 Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

11.4.3 W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia  Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w pkt. 6  siwz.

11.4.4 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych ( przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów     wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia.

11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

11.5.1 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo skladania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej

11.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów,  warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy oraz każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. Art.24 ustawy Pzp.każdy  Wykonawca winien złożyć oświadczenia i dokumenty  wymienione w wierszu 2, 3, 5 , 6 i 7 pkt.6 siwz Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art.22 ust.1 ustawy Pzp. składa i podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie..

11.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w wierszu 3, 5 , 6  pkt.6 siwz składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamiast aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego   i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

11.8 Dokument, wymieniony w wierszu 3 pkt.6 siwz powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty wymienione w wierszu 5, 6 pkt.6 siwz powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.9 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 11.7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed  notariuszem.

11.10 Przepis pkt 11.8 stosuje się odpowiednio.

11.11 W przypadku wątpliwości  co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swierczow.pl

16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.

17. Termin składania ofert: 10.10.2014 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

19. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

20. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

21. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

22. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia – nie dotyczy

23. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 25.09.2014 r.                

24. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy

 

Wójt Gminy 

Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc 
DOCFormularz oferty.doc
DOCUmowa.doc
DOCOświadczenia.doc 

PDFInformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf 
PDFOpis techniczny.pdf 
PDFProfil.pdf 
PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf 
TIFPrzedmiar.tif 
PDFPrzekroje.pdf 
PDFStrona tytułowa szczegółowych specyfikacji technicznych.pdf 
PDFStrona tytułowa informacji dotyczącacej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf 
PDFOświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego.pdf
PDFStrona tytułowa projektu budowlano-wykonawczego.pdf
PDFSzczegółowe specyfikacje techniczne.pdf
PDFZaświadczenie i uprawnienia projektanta.pdf