||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||         UWAGA KONSULTACJE

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubsza w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza