||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!          

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubsza w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza