||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

UCHWAŁY 2023 R

 • Uchwała Nr XXXVII/400/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/401/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/402/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/403/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/404/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/405/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/406/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/407/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/408/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2023-2025,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/409/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/410/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/411/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r.w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/412/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  za świadczenia z pomocy społecznej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/413/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/414/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/415/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/416/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała