UCHWAŁY 2021 R

 • Uchwała Nr XXI/207/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/209/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/210/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/211/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/212/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021 – 2023
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/213/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/214/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/215/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/216/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/217/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/218/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXI/219/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  PDFProjekt II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/220/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/221/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/222/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/223/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji w sprawie wydania opinii  ws przeprowadzenia BEZPOŚREDNIEGO (podstawa: art.4 pkt.2 Konstytucji) Referendum Ludowego (nie mylić z obwarowanym prawnie w Kodeksie Wyborczym referendum konstytucyjnym) w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/224/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji  w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/225/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Świerczów nieruchomości gruntowej zabudowanej we wsi Starościn.
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/226/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/227/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXII/228/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 marca 2021r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie,
  PDFProjekt  II  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/229/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/230/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/231/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zapewnienia przez Urząd Gminy w Świerczowie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/232/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/233/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/234/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIII/235/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/236/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/237/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2020 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/238/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/239/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium za 2020 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/240/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/241/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/242/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/243/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/244/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/245/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok szkolny 2021/2022
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXIV/246/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 czerwca 2021r. W sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko członka etatowego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  PDFUchwała