||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||           UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE GMINY          ||

Zarządzenie Nr 59 / 2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 Zarządzenie Nr 59 / 2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 23 maja 2019 roku

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Zarządzam

 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej.

 

 

 

L.p.

 

 

 

Miejscowość

 

Nr

działki

 

Pow.

(ha)

 

KW

 

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie nieruchomości

 

Forma

Oddania

(przetarg)

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Miodary

 

 

 

Bielice

 

 

 

Bielice

 

 

 

Zbica

 

72

 

 

 

259/6

 

 

 

151

 

 

 

38/1, 38/2,

39/1, 39/2.

 

 

55

 

0.2900

 

 

 

0.3800

 

 

 

0.1500

 

 

 

1.0800

 

 

 

0.2000

 

OP1U/000

56043/0

 

 

OP1U/000

79754/4

 

 

OP1U/000

78353/6

 

 

OP1U/000

78353/6

 

 

OP1U/000

78354/3

 

Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny. Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

 

8.5000 dt

 

 

 

1.3300 dt

 

 

 

0.2250 dt

 

 

 

1.9602 dt

 

 

 

0.4000 dt

 

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Barbara Bednarz

 

 

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu, w dt żyta.

2. Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy

obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4. Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w terminie: do 28 lutego, do 30 września każdego roku z zastrzeżeniem,

iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po

podpisaniu umowy .

5. W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.