||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||         UWAGA KONSULTACJE

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 lutego 2019r.

Zarządzenie Nr 22/2019

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 18 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365, z 2019 r. poz. 37) w związku z § 12 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, uchwalonego Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019, przez organizacje pozarządowe w składzie:

1. Irena Adamowicz - Przewodniczący – Przedstawiciel organu

wykonawczego

2. Michał Hnat - członek Przedstawiciel organu wykonawczego,

3. Magdalena Wojciechowska - członek - Przedstawiciel organu wykonawczego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy

Barbara Bednarz