||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||

Akty prawne

PDFUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 188-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf o zmianie uchwały Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 187-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 186-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 177-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawieRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-169-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-167-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-166-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-165-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów