Opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz sposób ich pobierania

1.Opłaty za odbieranie odpadów od mieszkańców Gminy Świerczów wynoszą:
- stawka 8zł od osoby w przypadku 1-5 osób,
- stawka 6zł od osoby od każdego następnego mieszkańca ( tj. osoba 6-ta i następne).
2.Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017, w kasie Urzędu Gminy Świerczów lub u  inkasenta.
3.Opłaty należy uiszczać w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
4.Inkasentami na terenie Gminy są: Krzysztof  Klejn, Karolina Pietrzyk, Adriana Janków-Smolira ( inkasenci będą posiadać identyfikator Urzędu Gminy Świerczów).
5.Pobór opłaty przez inkasentów odbywać się będzie w terminie od 1-go do
10-tego każdego miesiąca.
6.Właściciele nieruchomości nieobjętych deklaracjami (sklepy, restauracje, firmy itp.) mają obowiązek posiadania umów na odbiór odpadów zawartych z firmą przez siebie wybraną. Umowy winny być zgodne z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Tel. (77) 4196170 lub (77)4196179, wew.117.