||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Sołectwo Zbica

Józef Nowicki Zbica.jpeg

Sołtys wsi Nowicki Józef 


 
 

Obręb wsi według miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego

Zbica.jpeg

Legenda 

Legenda.jpeg

JPEGLegenda.jpeg