||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Sołectwo Grodziec

Adam Pustelnik Grodziec.jpeg

Sołtys wsi Pustelnik Adam

 


 

Obręb wsi według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennnego  

Grodziec.jpeg

Legenda

Legenda.jpeg

JPEGLegenda.jpeg